ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ ความสุขประชาชนกับการทำดีถวายพ่อ ส่วนใหญ่ ภูมิใจมากที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย มีความสุขที่ได้ทำดีถวายพ่อ อย่างไรก็ตาม จำนวนไม่ถึงครึ่งที่มีความสุขเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋า เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ความสุขประชาชนกับการทำดีถวายพ่อ

กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,177 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 3 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.3 ภูมิใจมากที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย และเมื่อจำแนกตามเพศ พบว่าหญิงร้อยละ 97.0 ชายร้อยละ 95.4 ภูมิใจมากที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย แต่ที่น่าพิจารณาคือ คนที่สนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 99.2 และ กลุ่มพลังเงียบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ร้อยละ 97.0 ภูมิใจมากที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย ซึ่งมากกว่า กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล ที่มีอยู่ร้อยละ 87.1 ภูมิใจมากที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.4 มีความสุขที่ได้ทำดีถวายพ่อ เช่น เป็นลูกกตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตพอเพียง จงรักภักดี ปกป้องการล่วงละเมิดสถาบัน ลดความเห็นแก่ตัว ทำหน้าที่ ขยันอดทน ช่วยดูแลสังคมน่าอยู่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ สู้กับปัญหาชีวิต ไม่ท้อ ไม่โกง เป็นต้น รองลงมาคือ ร้อยละ 90.7 มีความสุขที่เห็นคนไทยรักกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร้อยละ 87.3 มีความสุขเมื่อนึกถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย ร้อยละ 87.1 มีความสุขในครอบครัว ร้อยละ 83.8 มีความสุขเมื่อได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 81.1 มีความสุขเมื่อนึกถึงหน้าที่การงาน ร้อยละ 75.5 มีความสุขเมื่อนึกถึงความปลอดภัยของคนในชุมชน ร้อยละ 72.0 มีความสุขจากความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ร้อยละ 61.3 มีความสุขเมื่อนึกถึง สถานการณ์การเมืองเวลานี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ถึงครึ่ง หรือร้อยละ 48.9 มีความสุขเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews